Menu Language: EN/SV
 • home

Sekretesspolicy

K.D. Feddersen Holding GmbH (nedan kallad ”vi”) tar säkerheten och skyddet av dina uppgifter på största allvar. Vi driver våra webbplatser i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), tyska dataskyddslagen (BDSG) och tyska telemedialagen (TMG).

I denna sekretesspolicy hittar du information om omfattningen av och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar i samband med att du använder våra webbplatser, den rättsliga grunden för behandlingen samt dina rättigheter i detta avseende.

Tillämplighet, personuppgiftsansvarigs namn och adress

Operatör och personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i medlemsländer i Europeiska unionen och andra bestämmelser som rör dataskydd för webbplatsen

 • machiney.kdfeddersen.com (nedan kallad ”webbplats”).

är

K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstr. 11A    
20097 Hamburg
Hamburgs lokala domstol (Amtsgericht), HRB 35316
datenschutz@kdfeddersen.com

Allmän information om databehandling

I regel samlar vi in och använder dina personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Utöver detta behandlar vi endast de personuppgifter som du aktivt lämnar till oss, t.ex. genom att fylla i formulär, skicka e-post eller andra frågor till oss, prenumerera på nyhetsbrev eller beställa tjänster.

Vi använder endast de personuppgifter som du lämnar för att fullgöra ett avtal eller för att behandla dina förfrågningar. För andra ändamål, t.ex. konsultation, reklam och marknadsanalys, använder vi endast dina personuppgifter efter att ha fått ditt samtycke i förväg eller om vi är berättigade eller skyldiga att göra det i enlighet med tillämplig lag.

Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

När du använder webbplatsen samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. När du besöker webbplatsen samlar vi in följande information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna möjliggöra ditt besök på webbplatsen och garantera stabilitet och säkerhet (rättsgrund är första meningen i artikel 6 . 1 f i GDPR):

 • Den webbplats som du besökte senast
 • Datum och tid för besöket
 • Internetleverantörens namn (ISP)
 • Typ/version av webbläsare och språk
 • Använt operativsystem
 • Åtkomststatus/http-statuskod
 • Den mängd data som överförs i varje enskilt fall
 • Enhet (dator, surfplatta eller smartphone)
 • Sidor som du har besökt inkl. besökets längd

Vi utvärderar endast dessa uppgifter för statistiska ändamål. Ingen personrelaterad utvärdering sker. Tillfällig lagring av din IP-adress krävs för att möjliggöra överföring av webbplatsen till din enhet. I detta syfte måste användarens IP-adress sparas under hela sessionen. Uppgifterna lagras i loggfiler för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom hjälper dessa data oss att optimera webbplatsen och garantera säkerheten för våra IT-system. Dessa syften utgör också våra berättigade intressen för databehandling i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen gäller detta när respektive session har avslutats. Uppgifter som lagras i loggfiler raderas senast efter 90 dagar. Uppgifterna kan dock lagras längre. I så fall raderas eller anonymiseras IP-adresserna, så att tilldelning till den anropande klienten inte längre är möjlig.

 

Cookies

För att optimera webbplatsens funktionalitet och användbarhet använder vi så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på din enhet och genom vilka den webbplats som skickar cookien (i detta fall vår webbplats) samlar in viss information. Cookies kan inte utföra program eller överföra virus till din enhet.

Rättsgrunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att säkerställa och optimera webbplatsens funktionalitet och användbarhet.

Vi använder oss av följande typer av cookies på vår webbplats:

Nödvändiga cookies. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Prestandacookies. Dessa cookies används för att samla in statistisk information som vi använder för att optimera webbplatsens prestanda och användbarhet.

Sedan april 2020 använder vi cookiehanteringslösningen ”Cookie First” för att göra det enklare för dig att använda cookies på vår webbplats. Cookie First är en SaaS-tjänst (Software as a Service) som tillhandahålls av Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH Amsterdam, Nederländerna, registrerad hos den nederländska handelskammaren (Kamer van Koophandel) under nummer 75762277. Med Cookie First kan du blockera alla cookies utom sådana som är nödvändiga för användningen av webbplatsen. Dina cookieinställningar lagras i en cookie för denna webbplats. Om du trycker på knappen ”godkänn” på cookie-bannern godkänner du användningen av förinställda cookies. Detta kan dock återkallas när som helst. Du kan när som helst ändra cookieinställningarna eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på fingeravtrycksikonen (sekretessinställningar) längst ned till vänster eller på knappen (cookiepolicy) nedan.  

Mer information finns i vår  cookiepolicy.

 

Vimeo

På vår webbplats används insticksprogram från videoportalen Vimeo. Leverantör är Vimeo Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra webbplatser där en Vimeo-video är inbäddad upprättas en anslutning till Vimeos servrar. Vimeo-server får då information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad som medlem i Vimeo under ditt besök kommer Vimeo att kunna tilldela denna information till ditt personliga användarkonto. När du klickar på startknappen för en video kan denna information även tilldelas ett befintligt användarkonto. Du kan förhindra denna tilldelning genom att logga ut från ditt Vimeo-användarkonto innan du använder vår webbplats samt radera respektive cookies från Vimeo. Vimeo får även tillgång till din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har något Vimeo-konto. Information som samlas in av Vimeo överförs till Vimeos servrar i USA.

Mer information om hur Vimeo behandlar användaruppgifter finns i Vimeos sekretesspolicy på  https://vimeo.com/privacy.

Vårt berättigade intresse för användning av denna tjänst på vår webbplats är analys, optimering och ekonomisk drift av våra onlinetjänster. Rättsgrund är artikel 6.1 f i GDPR.

Du kan förhindra laddning av Vimeo genom att ändra inställningarna i din webbläsare (avaktivera JavaScript och iFrames).

 

Sociala delningar

I jobbannonserna på våra webbplatser förekommer sociala delningar från de sociala nätverken ”LinkedIn” (leverantör: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornien 94043, USA) och ”XING” (leverantör: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland) på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Av dataskyddsskäl har vi medvetet beslutat att inte använda direkta insticksprogram från sociala nätverk. Därför överförs inga uppgifter automatiskt till ovan nämnda sociala nätverk när du besöker våra webbplatser. Bara när du själv aktivt klickar på respektive knapp (dvs. LinkedIn- eller Xing-logotypen) upprättar din webbläsare en anslutning till servrarna för respektive socialt nätverk. Om du följer länkarna när du besöker vår webbplats och är inloggad på LinkedIn eller Xing via ditt personliga användarkonto kan uppgift om att du har besökt vår webbplats vidarebefordras till operatören av respektive socialt nätverk. I detta fall kan ditt besök på vår webbplats tilldelas till ditt användarkonto av LinkedIn eller Xing. Om du inte vill att sociala nätverk ska koppla ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto måste du logga ut från dessa sociala nätverk innan du besöker vår webbplats.

Observera att vi inte känner till innehållet i de (person)uppgifter som överförs eller hur de används av LinkedIn eller Xing.

Mer information om detta finns i LinkedIn och Xings integritetspolicyer på

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

och

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Dataskydd

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra tekniska och organisatoriska åtgärder ses över och revideras kontinuerligt i enlighet med den senaste utvecklingen.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina uppgifter:

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter.

Om så är fallet har du rätt att begära följande information från oss:

 1. Behandlingens syfte
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlas.
 3. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut.
 4. Där så är möjligt, den period under vilken vi avser lagra personuppgifterna eller, om så inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna period.
 5. Förekomsten av rätten att korrigera eller radera personuppgifter om den registrerade eller rätten att begränsa den personuppgiftsansvariges behandling eller rätten att invända mot denna behandling.  
 6. Förekomsten av rätten att inlämna klagomål hos en tillsynsmyndighet.
 7. Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan.

Dessutom har du rätt till tillgång till information om huruvida dina personuppgifter har skickats till ett tredje land eller en internationell organisation. Om detta är fallet har du också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen av uppgifterna i enlighet med artikel 46 i GDPR.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi omedelbart korrigerar felaktiga personuppgifter samt kompletterar eventuella ofullständiga personuppgifter om dig. I detta fall kommer vi omedelbart att korrigera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om något av följande villkor uppfylls:

 1. Du bestrider riktigheten av dina personuppgifter under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 3. Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 4. Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för ett EU-land.

Om behandlingen av dina uppgifter har begränsats i enlighet med villkoren ovan kommer vi omedelbart att underrätta dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan dröjsmål, förutsatt att något av följande skäl föreligger och om behandlingen inte är nödvändig:

 1. Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 2. Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a.
 3. Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 4. Dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
 5. Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Undantag

Ingen rätt till radering föreligger om behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 1. För utövande av yttrandefrihet och informationsfrihet.
 2. För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt lag eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning.
 3. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar.

Rätt till återkallande av samtycke

Om och i den mån behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@kdfeddersen.com.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Frågor och funderingar om användningen av personuppgifter kan skickas till vår personuppgiftsansvarig per e-post till

datenschutz@kdfeddersen.com

eller per post till

K.D. Feddersen Holding GmbH
Gotenstr. 11A    
20097 Hamburg

 

 Maj 2020

****